29.04.2021г.

     Мерки  за осигуряване на пожарна безопасност в земеделските земи на  територията на  община Невестино   

27.04.2021г.

     Решение за № СО 25-ЕО/2021 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на План за интегрирано развитие на  община Невестино за периода 2021-2027г.  

27.04.2021г.

     Изработване на проект за изменение на  ПУП/ИПР па плана на с.Кадровица  община Невестино с цел изменение на регулационна линия съгласно Решение на окръжен съд Кюстендил.  

21.04.2021г.

     Заповед за определяне на пожароопасен сезон в горите на територията на община Невестино  за времето от 15.04.2021г. до 30 октомври 2021г.  

16.04.2021г.

     Заповед за определяне на пожароопасен сезон в защитена територия резерват "Габра" в община Невестино  за времето от 01.04.2021г. до 31 октомври 2021г.  

13.04.2021г.

     Протокол от  обществено обсъждане на проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2019-2023г. .  

12.04.2021г.

     Покана за обществено обсъждане на проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Невестино мандат 2019-2023г.  

31.03.2021г.

     Заповед за изменение на подробен устройствен план стопански двор, местност "Жешката вода", с.Невестино общ.Невестино обл.Кюстендил   

26.03.2021г.

     Протокол от обществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Невестино /ПИРО/ за периода 2021-2027 г.  

26.03.2021г.

  ОБЯВА

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОБЯВЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 286, АЛ. 4 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ПРИЕТИЯ С ПРОТОКОЛ   № РД-18-13/19.01.2021 Г., НА КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-22- 09/14.012021 Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ПО § 4 ОТ ПЗР ЗСПЗЗ ЗА ИМОТ С ИДЕНТИФИКОАТОР № 81284.39.244 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧЕТИРЦИ, ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Е ОБНАРОДВАНО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" БРОЙ 25/26 03. 2021 Г. ПЛАНОВЕТЕ И ПРИДРУЖАВАЩАТА ГИ ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ИЗЛОЖЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ЕТАЖ 3 СТАЯ № 7. НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.286, АЛ. 5 ОТ ППЗСПЗЗ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВЛЕНИЕТО В „ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПИСМЕНИ ИСКАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ПОМОЩНИЯ ПЛАН, ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ И ПРИДРУЖАВАЩАТА ГИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

25.03.2021г.

      Списък на кандидат-потребителите за включване в социалната услуга „Асистентска подкрепа” в общ.Невестино обл.Кюстендил   

 

12.03.2021г.

     Проект на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община Невестино мандат  2019 – 2023г.   

     Мотиви към Проект на изменение и допълнение на ПравилниказаорганизациятаидейносттанаОбщинскиясъвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет–Невестино Мандат 2019 – 2023   

 

08.03.2021г.

  Община Невестино създаде нова специализирана социална услуга “Асистентска подкрепа”  

„Асистентска подкрепа“ включва подкрепа от асистент за самообслужване, движение и придвижване, промяна и поддържане на позицията на тялото, изпълнение на ежедневни и домакински дейности и комуникация и се предоставя на:

лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

Заявление-декларация /по образец- Приложение №1/;

Документ за самоличност (за справка);

Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Лицата, желаещи да бъдат назначенит на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” е необходимо да подадат следните документи:

Заявление – декларация (по образец-Приложение №2); Документ за самоличност (за справка);

Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;

Други документи по преценка на кандидата – документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ професионален опит /при наличие на такива/. 

       Пакет документи за кандидатстване  

 

Документите се подават  с административен адрес: Невестино, ул. „Вл.Поптомов“ № 17 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа. За информация: тел. 279152230 и e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

01.03.2021г.

     Общинска администрация - Невестино, уведомява собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ, които искат да ползват пасища, мери и ливади за пет стопански години / считано от 2021/2022 стопанска година/, с утвърдена пазарна цена.      

26.02.2021г.

     ПОКАНА – ОБЯЕНВЛИЕ ЗА ОБТЩЕСВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Невестино (ПИРО) за периода 2021-2027г.   

     Проект на План за интегрирано развитие на Община Невестино (ПИРО) за периода 2021-2027г.   

03.02.2021г.

     Съобщение до  г-н Юри Марков,  на основание чл.61, ал.1, вр. с чл.18а, ал.10 от АПК    

03.02.2021г.

     Покана за обществено обсъждане - на проект на бюджет 2021г. на Община Невестино на 10.02.2021г. от 16.00 часа в сградата на общинска администрация - Невестино.                                                                                                                                                         

06.01.2021г.

Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Кюстендил  издадени  на  основание чл. 37ж ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски  земи ведно с одобреното споразумение  по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ  и карти на ползването за следните села. 

       с. Страдалово         с. Тишаново         с. Смоличано         с. Длъхчевво - Сабляр        с. Друмохар                

       с. Лиляч  

 

22.11.2020г.

    Заповед от проведено заседание на Общинската   епизоотична комисия  към  община Невестино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

02.12.2020г.

  П О К А Н А - за обществено обсъждане на проект за „Наредба за обема на животновъдната дейност и места за гледане на селскостопански животни на територията на община Невестино”

Уважаеми съграждани, Съгласно член 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на община Невестино инж. Димитър Стаменков има удоволствие да Ви покаже за обществено обсъждане на проект за „Наредба за обема на животновъдната дейност и места за гледане на селскостопански животни на територията на община Невестино”, което ще се състои на 03.12.2020 г. от 15,00 часа в зала №1 на първи етаж в сградата на общинска администрация Невестино, с.Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №17    

06.11.2020г.

На основание чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ, при връзка с чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ относно включването на споразумения между собственици и / или ползватели на животновъдни обекти с пасивни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на маси за ползване на пасища, мери и ливади в земя на с. Длъхчсво-Сабляр. с. Друмохар, с, Лиляч. с. Смоличано, с. Страдалово и с. Тишаново. община Невестино за календар 2021година.     

      Заповед      

                                                                            

04.11.2020г.

Заповед за одобряване на подробен устройствен план - за застрояване в землището на с. Лиляч, община Невестино.     

      Заповед      

                                                                            

03.11.2020г.

                                                                                             П О К А Н А

за обществено обсъждане на проект за „Наредба за условията и реда и начина на отпускане на еднократна парична помощ за граждани от бюджета на община Невестино

Уважаеми съграждани, Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на община Димитър Стаменков има удоволствие да Ви покаже за обществено обсъждане на проект за „Представяне на условията и реда и начина на отпускане на еднократна парична помощ за граждани от бюджета на община Невестино, което ще се състои на 06.11.2020 г. от 15,00 часа в зала №1 на първи етаж в сградата на общинска администрация Невестино, с.Невестино, ул. „Владимир Поптомов“ №17

     Проект -Наредба и мотиви за условията и реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ за граждани от община Невестино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

02.11.2020г.

    Проект -Наредба и мотиви за обема на животновъдната дейност и места за гледане на селскостопански животни на територията на община Невестино                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

20.10.2020г.

Заповед за продажба на имот с отстъпено право на строеж с.Тишаново община Невестино.      

      Заповед                                                                                

 13.10.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.18 а, ал.10 от АПК

До Иванка Василева Стоева, наследник на Стойо Димитров Павлов

Съобщаваме Ви, че с Решение на Комисия, посочено със Заповед № З-292 / 29.09.2020г. на Кмета на Община Невестино е определено обезщетение в размер на 267,00 лв. за поземлен имот с идентификатор 81284.42.3 по КККР на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил, цял с площ 3 443 м , НТП: нива, със засегната площ от 317 м , следствие на което се извършва сервизно право на прокарване на водопровод за изграждане на обект: "Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил ". 

    

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.18 а, ал.10 от АПК

До Ели Симеонова Стоева, наследник на Стойо Димитров Павлов

Съобщаваме Ви, че с Решение на Комисия, посочено със Заповед № З-292 / 29.09.2020г. на Кмета на Община Невестино е определено обезщетение в размер на 267,00 лв. за поземлен имот с идентификатор 81284.42.3 по КККР на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил, цял с площ 3 443 м , НТП: нива, със засегната площ от 317 м , следствие на което се извършва сервизно право на прокарване на водопровод за изграждане на обект: "Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил ". 

    

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.18 а, ал.10 от АПК

До Цветанка Николова Тонева, наследник на Райна Георгиева Паунова

Съобщаваме Ви, че с Решение на Комисия, посочено със Заповед № З-292 / 29.09.2020г. на Кмета на Община Невестино е определено обезщетение в размер на 99,00 лв. за поземлен имот с идентификатор 81284.107.292 по КККР на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил, цял с площ 430 м , НТП: нива, със засегната площ от 117 м , в резултат на което се извършва сервизно право на прокарване на водопровод за изграждане на обект: "Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил ". 

    

12.10.2020г.

На основание чл. 37в ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а ал.1 т.1 от ППЗСПЗЗ, заповеди на директора ОД "Земеделие" гр.Кюстендил. 

       с. Згурово  ; с. Ветрен с. Васево ; с. Църварица ; с. Тишаново ; с. Страдалово ; с. Страдалово2 ; с. Смоличано ;

           с. Рашка Гращица ;  с. Раково ; с. Пелатиково ; с. Пастух ;   с. Неделкова Гращица  ; с. Невестино с. Мърводол ;

           с. Лиляч ;  с. Кадровица ; с. Илия ;  с .Еремия ; с. Длъхчево Сабляр ; с. Друмохар ; с. Долна Козница ;

           с. Четирци .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

09.10.2020г.

Агенция по заетост стартиране приемане на документи за наемане на младежи до 29г. с висше образование по програма "Старт на кариерата".      

      Информация     

                                                                                  

 08.10.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ чл.18 а, ал.10 от АПК

До Албена Симеонова Стоева, наследник на Стойо Димитров Павлов

Съобщаваме Ви, че с Решение на Комисия, посочено със Заповед № З-292 / 29.09.2020г. на Кмета на Община Невестино е определено обезщетение в размер на 267,00 лв. за поземлен имот с идентификатор 81284.42.3 по КККР на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил, цял с площ 3 443 м , НТП: нива, със засегната площ от 317 м , при което се извършва сервизно право на прокарване на водопровод за изграждане на обект: "Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, общ. Невестино, обл. Кюстендил ". 

    

02.10.2020г.

     Проект -Наредба и мотиви за условията и реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ за граждани от община Невестино                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

01.10.2020г.

Решение на комисия назначена със заповед З 292 / 29.09.2020г. за обезщетение на засигнати имоти за изграждане на водопровод с.Четирци      

       Протокол     

                                                                                  

24.09.2020г.

Заповед за одобряване на подробен устройствен план - за регулиране на с.Друмохар, община Невестино.      

       Заповед     

                                                                                  

21.09.2020г.

Протокол от комисия по обсъждане на отчет - бюджет на община Невестино за 2019г ..      

       Протокол     

                                                                                  

21.09.2020г.

Доклад за временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели на Районен съд-Кюстендил.      

       Доклад     

                                                                                  

17.09.2020г.

Съобщение №2 / 17.09.2020г. Одобрен Подробен устройствен план за местност "Ямен" в землището на с. Четирци община Невестино.      

       Съобщение     

                                                                                  

16.09.2020г.

                                                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕВЕСТИНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

                                                                                          ПОКАНА

                                                   За публично обсъждане на отчета на Бюджет 2019 на община Невестино

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане и изпълнение и отчитане на общинския бюджет иа община Невестино, Председателят на Общински съвет-Невестино организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на община Невестино за 2019 г..

Обсъждането ще се проведе на 21.09.2020 г. от 16,00 ч. в сградата на общинска администрация-Невестино, ет. 1.     

                                                                                

15.09.2020г.

Протокол от проведено изслушване на допуснат кандидат за съдебен заседател .      

       Протокол     

31.08.2020г.

Списък с допуснати до участие кандидати за съдебни заседатели.      

       Списък     

                                                                                  

28.08.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Публично обявяване на заявление от Община Невестино за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.       

       Съобщение     

                                                                                  

25.08.2020г.

  ОБЯВА

Община Невестино, област Кюстендил, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 62 от протокол № 6 от 22.07.2020 г. на Общинския съвет - с. Невестино , е одобрен проект за подробен устройствен план - парцеларен план /ГТУП - ПП/ за обект: „Изграждане на нов трафопост, нов кабел средно напрежение /Ср.Н/, нова въздушна мрежа ниско напрежение /НН/ за възстанрвяване на електрозахранването на махала „Арсова", землище на село Згурово, община Невестино". Решението е обнародвано в Д.В. брой 75 от 25 август 2020 г.

Трасето на новопроектираната електропроводна линия Ср.Н. започва от съществуващ МТП „Згурово", разположен в урбанизирана територия. До достигането на земеделските земи трасето преминава през пътища от републиканската пътна мрежа. В частта на ПУП-ПП подземната кабелна линия Ср.Н. преминава през ПИ 30613.72.77-общинска публична собственост, ПИ 30613.84.76-държавна частна собственост, ПИ 30613.411.670-общинска публична собственост и достига до ПИ 30613.411.1 -общинска частна собственост, където е разположен проектния трафопост /МТТ/. От МТТ излиза подземен кабел НН до СТС стълб № 1. В ПИ 30613.411.670 и ПИ30613.46.670. са разположени проектните СТС стълбове, по които преминава въздушната линия НН.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник", решението подлежи на обжалване чрез Община Невестино пред Административен съд - Кюстендил.

25.08.2020г.

  ОБЯВА

   Община Невестино, област Кюстендил, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че с Решение № 78 от протокол № 7 от 31.07.2020 г. на Общинския съвет - с. Невестино, е одобрен проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Допълнително водоснабдяване на с. Четирци, община Невестино". Решението е обнародвано в Д.В. брой 75 от 25 август 2020 г.

Трасето на новопроектирания водопровод започва от съществуващ шахтов кладенец в ПИ с идентификатор 81284.79.7 по одобрена КККР, намиращ се в бившия стопански двор на селото. Трасето преминава през полски пътища, не действащ напоителен канал, собственост на „Напоителни системи" ЕАД, частни имоти с идентификатори: 81284.51.17 - собственост на наследници на Владимир Паунов, 81284.51.18 - собственост на наследници на Георги Стоичков, 81284.51.25 - собственост на наследници на Христо Чингарски, 81284.42.3 - собственост на наследници на Стойо Павлов, 81284.107.280 - собственост на наследници на Стоян Кофин, 81284.107.292 - собственост на Райна Ризова, 81284.51.42 - собственост на Верка Манчева, имоти на Община Невестино и достига до съществуващия резервоар в горната южна част на селото.

Проектът ПУП-ПП е на разположение за разглеждане в техническа служба на община Невестино, етаж 3, стая № 7. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване чрез Община Невестино пред Административен съд - Кюстендил в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник".     

                                                                                  

20.08.2020г.

Проекта за изменение на кадастралния план на с. Друмохар за попълване на кадастралната основа с нови имоти планоснимачни № 203, 204 205, 206, 207, 208 и застроените в имотите жилищни и стопански сгради. Изменя се имотната граница междуПИ 103иПИ208      

       Заповед     

                                                                                  

20.08.2020г.

Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ в обхват на УПИ П-454 и УПИ V-454 кв. 49 от ПУП на с. Лиляч, община Невестино.      

       Заповед     

                                                                                  

11.08.2020г.

Уважаеми съграждани,

         Стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Невестино /ПИРО/ за периода 2021-2027г. Съгласно чл.13, ал.1 от ЗРР, ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината. ПИРО се разработва за срок от седем години. Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересoваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.

        Участието на гражданите на общината в изготвянето на ПИРО е от ключово значение и в тази връзка Ви молим да попълните приложената анкета.

       Мнения и предложения до работната група, по разработване на Плана за интегрирано развитие на община Невестино за периода 2021-2027г., може да изпращате и на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

       Анкета     

                                                                                  

10.08.2020г.

Списък за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ без търг или конкурс за стопанската 2020-2021г.

       Обява     

                                                                                  

07.08.2020г.

На основание чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Невестино за  стопанската 2020/2021 година 

       Заповед                                                                                                                                                                     

31.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Атанас Йосифов за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                        

24.07.2020г.

Правила за провеждане на процедурата за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели.

       Правила                                                                        

23.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Даниел Василев за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                        

21.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Регинанс ООД за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                        

20.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Асен Симеонов за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                        

16.07.2020г.

Съобщение по чл. 29 от ДОПК   до  Симеон Василев за неплатени задължения към Община Невестино .

       Съобщение                                                                        

06.07.2020г.

Уведомление  по повод отбелязването на празника на Община Невестино, на 15.08.2020г. и Фолклорен фестивал „Струма пее” на 22 и 23 август 2020г., Уведомяваме всички граждани, които желаят да наемат търговски площи за събитията, да подадат своите Заявления в деловодството на Община Невестино, в периода от 10.07.2020г. до 31.07.2020г.  

ПОРАДИ ВЛОШЕНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО НА 15.08.2020г.  и  XV - ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ "СТРУМА ПЕЕ" - 2020   НЯМА ДА СЕ ПРОВЕЖДА

       Заявление за наемане на търговска площ                                          

       Съгласие за предоставяне на лични данни                           

                       

24.06.2020г.

     Становище - Подробен устройствен план  - местност "Ямен" землище на с.Четирци община Невестино.                

15.06.2020г.

     Заповед за възобновяване на дейността на  Детска градина "Райна Княгиня" - Невестино.                

08.06.2020г.

     Заповед за определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, настъпването на пожароопасен сезон за 202г.

във всички земеделски територии в Община Невестино, считано от 01.06.2020г. до  31.10.2020г.                

03.06.2020г.

     Обява  за определяне на регламентирани места  за изкупуване на череши, на терени - общинска собственост.                

21.05.2020г.

      Покана за обществено обсъждане на проект за

Проект за „Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Невестино и издаване на сертификат В”

                      Уважаеми съграждани,

Съгласно разпоредбите на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино Инж. Димитър Стаменков има удоволствието да ви покани на обществено обсъждане на „Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Невестино и издаване на сертификат В”което ще се състои на 26 май 2020 г. от 10:00 часа в зала № 1 на първия етаж в Администрацията на Община Невестино в с. Невестино ул.''Владимир Поптомов'' № 17     

21.05.2020г.

      Покана за обществено обсъждане на проект за Проект за

„Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Невестино

                   Уважаеми съграждани,

Съгласно разпоредбите на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, Кметът на Община Невестино Инж. Димитър Стаменков има удоволствието да ви покани на обществено обсъждане на Проект за „Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Невестино”, което ще се състои на 26 май 2020 г. от 11:00 часа в зала № 1 на първия етаж в Администрацията на Община Невестино в с. Невестино ул.''Владимир Поптомов'' № 17                 

24.04.2020г.

     Обява - Изграждане на нов трафопост, нов кабел средно напрежение нова въздушна мрежа ниско напрежение  махала "Арсова", землището на с.Згурово община Невестино.                

07.04.2020г.

     Проект на Общинска програма за закрила на детето на община Невестино 2020г.                

24.03.2020г.

     Заповед за създаване на организация за осъществяване на контрол по изпълнение на мерки срещу разпространението на COVID-19.                

23.03.2020г.

Отчет съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ във вътрешногратския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.                             

20.03.2020г.

     Обява -  допълнително водоснабдяване на с.Четирци  община Невесино.                

19.03.2020г.

     Заповед  за усложнената епидемична обстановка , свързана с разпространението на COVID-19 в Република  България.                

12.03.2020г.

     Заповед  за определяне на санитарно - охранителна зона около Сондаж 1хг на находище на минерална вода Невестино - Барището .                

10.03.2020г.

     Заповед  за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот.                

05.03.2020г.

     Подробен устройствен план /план за застрояване / в землището на  с.Невестино  община Невестино.                

04.03.2020г.

     Подробен устройствен план /план за застрояване / с.Пастух  община Невестино.                

27.02.2020г.

     Заповед - забранява се провеждането на  изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици на територията на община Невестино.                

19.02.2020г.

     Обява за инвестиционно намерение - "Покриване на дере в централната част на с.Невестино".                

14.02.2020г.

     Проект - Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Невестино и издаване на сертификати клас В.                

      Мотиви към проект на Наредба за насърчаване на инвестиции с общинско значение в община Невестино и издаване на сертификат В.                

14.02.2020г.

     Мотиви и Проект на Наредба за отпускане на стипендии на студенти от община Невестино               

14.02.2020г.

     Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ  и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.                

05.02.2020г.

     Заповед З-24/04.02.2020г. - Одобрен подробен  устройствен план - план за застрояване в землищета на с.Невестино  община Невестино .                                                                                                                                                  

     Заповед З-23/04.02.2020г. - Одобрен подробен  устройствен план - план за застрояване по плана  на с.Друмохар  община Невестино .                                                                                                                                                         

     Заповед З-22/04.02.2020г. - Одобрен подробен  устройствен план - план за застрояване в землищета на с.Пастух  община Невестино .                                                                                                                                                         

03.02.2020г.

     Уведомление за инвестиционно предложение от "Иновативни овощарски практики" ДЗЗД, гр.София ул.Юрий Гагарин 154Б .                                                                                                                                                         

17.01.2020г.

                                            Project: Revival of timeless symbols of Dojran and Nevestino

                                  Call for tender: Provision of services for organization of events and promotion

                                                              Ref. No: CB006.2.23.108/PP1 - 1

                                                     Contracting Authority: Municipality of Dojran  

                                                               A N N O U N C E M E N T

Municipality of Dojran is launching a tender procedure for Provision of services for organization of events and promotion, with

Ref. №CB006.2.23.108/PP1-1. The tender procedure has been divided in two lots (LOT 1: Services for organizing project events

&LOT 2: Services for Visibility and Promotion) and launched under the Project “Revival of timeless symbols of

Dojran and Nevestino”, with Ref. No. CB006.2.23.108, implementedwith financial assistance from the INTERREG -

IPA CBC Programme “Bulgaria - North Macedonia 2014 - 2020”. The tender dossier is available on the following websites:

 -  http://www.ipa-cbc-007.eu/

 -  http://www.dojran-info.com/

 -  http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/

 The deadline for submission of tender is 17.02.2020, 15:00h(local time). Eventual additional information related to this

tender procedure will be published on the above websites.

   Документи                                                                                                                                                            

16.01.2020г.

     Покана за обществено обсъждане - на проект на бюджет 2020г. на Община Невестино.                                                                                                                                                         

15.01.2020г.

    "..... Препис - извлечение от молба  с вх. № 24839/2019г. на Иван Георгиев Антонов  до Районен съд  Кюстендил :

     ...............................................................................................................................................................................

   На 17.09.2018 г. загубихме връзка с моя баща  Георги Антонов Милев ЕГН ***** ( с постоянен и настоящ адрес

с.Лиляч общ.Невестино                                                                          

От същата дата моя баща е в неизвестност, като за неговото отсъствие е съобщено на органите на МВР ........"                                                                               

    

07.01.2020г.

     Съобщение по чл. 29 от ДОПК до АРТ ФОРЕСТА ЕООД                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                    

06.01.2020г.

     Заповеди  на директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Кюстендил, издадени на основание чл.37ж,ал.11 от ЗСПЗЗ в едно с одобреното

споразумение по чл.37ж ал.6 от ЗСПЗЗ и карти за ползването за : с.Длъхчево - Сабляр, с.Лиляч, с.Смоличано, с.Страдалово                                                                                                                                                          

12.12.2019г.

     Годишен план за ползване на дървесина от общинските горски територии.                                                                                                                                                         

09.12.2019г.

     Протокол от  обществено обсъждане на проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Невестино мандат 2019 - 2023 година.                                                                                                                                                         

06.12.2019г.

     Покана за обществено обсъждане -Правилник за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Невестино.                                                                                                                                                         

29.11.2019г.

     Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ

и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ                                                                                                                                                       

07.11.2019г.

     Проект -Правилник  за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с 

общинска администрация на  Община Невестино                                                                                                                                                                       

     Мотиви за приемане на Правилник за  организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии  и взаимодействието му с 

общинска администрация на  Община Невестино мандат 2019- 2023г                                                                                                                                                                       

05.11.2019г.

     Съобщeние  за одобрен Подробен устройствен план /план за застрояване/ - местонахождение : "Валого", землище с.Лиляч Община Невестино                                                                                                                                                                       

14.10.2019г.

На основание чл. 37в ал.4 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75а ал.1 т.1 от ППЗСПЗЗ, заповеди на директора ОД "Земеделие" гр.Кюстендил. 

       с.Згурово ; с.Ветрен с.Васево;   с.Църварица;  с.Тишаново;   с.Страдалово;   с.Страдалово2;  с.Смоличано;

           с.Рашка Гращица; с.Раково; с.Пелатиково; с.Пастух;  с.Неделкова Гращица ;  с.Невестино с.Мърводол;

           с.Лиляч; с.Кадровица; с.Кадровица2; с.Илия; с.Еремия; с.Длъхчево Сабляр; с.Друмохар; с.Долна Козница;

           с.Четирци.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

02.10.2019г.

Одобряване на подробен устройствен план /план за застрояване/ - местонахождение "Валого" , землище  с.Лиляч. община Невестино. 

       Заповед     

                                                                                  

13.09.2019г.

Покана за публично обсъждане на отчета на Бюджет 2018 на община Невестино. 

       Покана и Заповед     

                                                                                  

04.09.2019г.

Собствениците, които отглеждат селскостопански животни и птици в личните си дворове са длъжни да се съобразяват с инфраструктурата на района и с зоохигиенните, ветеринарно - медицинските и санитарно  хигиенните  изисквания. 

       Заповед     

                                                                                  

06.08.2019г.

На основание чл. 37в. ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Невестино за  стопанската 2019/2020 година 

       Заповед     

                                                                                  

06.08.2019г.

Списък за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ без търг или конкурс за стопанската 2019-2020г.

       Обява     

                                                                                  

02.08.2019г.

Обяви за новообразувани имоти в землищата на с.Згурово, с.Згурово, Рашка Гращица Община Невестино 

       Обяви     

                                                                                  

29.07.2019г.

Заповед след проведен търг с тайно наддаване за продажба на апартамент №1 с.Рашка Гращица община Невестино.

       Заповед     

                                                                                  

16.07.2019г.

Обява - подробен устройствен план - план за застрояване в местност "Волого" в землището на с.Лиляч община Невестино.

       Обява     

                                                                                  

03.07.2019г.

Покана - областен информационен център - Кюстендил организира информационна среща, на която ще се  представи  Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" на 12.07.2019г. в културно информационен център Невестино.

       Покана     

                                                                                  

01.07.2019г.

Заповед за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на обект- частна  общинска собственост. Апартамент със застроена площ 50,00 м2 в с.Рашка Гращица община Невестино.

       Заповед     

                                                                                  

17.06.2019г.

Заповед във  връзка с необходимостта  от създаване на условия за безинцидентно  къпане и плуване на територията на община Невестино.

       Заповед     

                                                                                  

29.05.2019г.

Заповед за определяне на места за изкупуване на череши, на терени - общинска собственост.

       Заповед     

                                                                                  

17.05.2019г.

Заповед за отчуждаване на поземлен имот по реда на глава III от ЗОС.

       Заповед     

                                                                                  

16.05.2019г.

Уведомление  по повод отбелязването на празника на Община Невестино, на 15.08.2019г. и Фолклорен фестивал „Струма пее” на 17 и 18 август 2019г., Уведомяваме всички граждани, които желаят да наемат търговски площи за събитията, да подадат своите Заявления в деловодството на Община Невестино, в периода от 01.07.2019г. до 31.07.2019г.

       Заявление за наемане на търговска площ                                          

       Съгласие за предоставяне на лични данни                           

                       

09.05.2019г.

На основание чл.26, ал.2  във връзка с  чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс от 09.05.2019г.  Относно невръчено писмо, поради непотърсена пратка .

 

       Уведомление                             

                       

16.04.2019г.

На основание чл.18а, ал.10  и във връзка с АПК,Ви уведомяваме, че във връзка със Заповед №3108/14.12.2018 от Богомил Мирев за изготвяне на оценка и заповед на имот с идентификатор 27574.60.1  по плана на новообразуваните имоти, изработен по параграф 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ е издадена заповед на Кмета на  Община Невестино. 

       Съобщение                             

                       

15.04.2019г.

Покана за обществено обсъждане на проект "Наредба за преместваеми обекти , за рекламни , информационни и декоративно -монументални елементи на територията на Община Невестино. 

       Покана                             

                       

03.04.2019г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 25.07.2019 г. и 26.07.2019 г. в 68 бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив 

                               

03.04.2019г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

                               

29.03.2019г.

Заповед за пожароопасен сезон в горите на  територията на община Невестино за времето от 26 март 2019г. до 30 октомври 2019г. 

       Заповед                             

28.03.2019г.

На основание чл.25 от Закона за общинската собственост Община Невестино,  уведомява собствениците на имоти за предстоящо отчуждаване на имоти за  задоволяване на общински нужди които не могат да бъдат задоволени по друг начин.

       Обявление                             

28.03.2019г.

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина .

                               

28.03.2019г.

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.05.2019 г. и 30.05.2019 г. в Националната гвардейска част – гр. София.

                               

22.03.2019г.

Протокол от обществено обсъждане в зала на Проект на Наредба за определяне и администриране на местните  такси  и цени на услуги предоставяни от Община Невестино.

       Протокол                             

18.03.2019г.

Отчет съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ във вътрешногратския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

       Отчет - 2018г.                             

18.03.2019г.

 Покана за обществено обсъждане на проект за изменение и допълване на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите  предоставяне от Община Невестино.  

                                                          

15.03.2019г.

 Съобщение На основание чл.18а, ал.10 във връзка с чл.61 от АПК Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление от Богомил Боянов Мирев , с което е поискано придобиване право на собственост върху имот с площ 600 кв.м. по §4 к от ПЗР на ЗСПЗЗ е издадена Заповед № З-30/14.02.2019 г., на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с §4л от ПРЗ на ЗСПЗЗ и Заповед №ДС-20- 250 от 12.09.2018 г.  

       Съобщиние                                                         

                                                                                                              

13.03.2019г.

 НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕКОРАТИВНО - МОНУМЕНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 2 ОТ ЗМСМА И ЧЛ. 56, АЛ. 2 ОТ ЗУТ   

       Наредба                                                         

       Мотиви                                                                                                           

05.03.2019г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2019г. - ПРОЕКТ

       ОБЩИНСКА ПРОГРАМА                             

25.02.2019г.

О Б Я В А - за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 201.   

 О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г., във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив                                                         

21.02.2019г.

 Покана за обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Невестино   

       Обява                                                         

20.02.2019г.

 Наредба  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставяни от Община Невестино   

       Наредба                                                         

       Мотиви                                                                                                           

29.01.2019г.

Община Невестино съобщавана  на заинтересованите лица, че обявлението по чл.28б ал.4 ППЗСПЗЗ за помощен план и план за новообразувани имоти за землището на с.Друмохар, с.Рашка Гращица и с.Згурово  са обнародвани в "Държавен вестник " бр.9 от 29.01.2019г.   

       Обява                                                         

21.01.2019г.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА   

       Проект на наредба на местни данъци и такси                                                                                                        

       Мотиви                                                                                                        

10.01.2019г.

Наредба за преместваеми обекти, за рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи на територията на община Невестино и мотиви.   

       Наредба                                                         

10.01.2019г.

Заповеди на директора на Областна Дирекция "Земеделие" гр.Кюстендил, издадени на основание чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ.   

       Заповеди                                                         

08.01.2019г.

Покана за обществено обсъждане на проекта на Бюджет 2019г. на община Невестино.   

       Покана                                                         

14.12.2018г.

Обява за одобрен план на новообразуваните имоти  с.Лиляч Община Невестино.                                                            

10.12.2018г.

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.                                                           

10.12.2018г.

Годишен план за ползване на дървесина от  ОГТ.   

       Годишен план                                                         

31.10.2018г.

Заповед  и вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в Община Невестино.

       Заповед , вътрешни правила     

                                                                                  

10.10.2018г.

Заповеди на директора на ОД "Земедилие" гр.Кюстендил, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 75а, ал.1 от ППЗСПЗЗ.   

       Заповед                                                                                                                                                              

    Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с.Четирци Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

    Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с.Раково Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Смоличано Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Църварица Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Тишаново Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Страдалово Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Кадровица Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Страдалово Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на трайни насаждения в землището на с. Неделкова Гращица Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Лиляч Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Неделкова Гращица Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Мърводол Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Друмохар Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пастух Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пелатиково Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Длъхчево Сабляр Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Невестино Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Пелатиково Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Рашка Гращица Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ваксево Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Ветрен Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Долна Козница Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Еремия Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Згурово Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

   Споразумение за разпределение на  масивите за ползване на обработваеми земи в землището на с. Илия Община Невестино сключено между лицата  по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г.   

08.10.2018г.

Ha ocнование  Peшение Ns 371  от Протокол  N 8/28.09.2018r. на OбC-Heвестино обявяваме списък за  отдаване под наем на маломерни земеделски земи от Общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2018/2019г.                            

09.10.2018г.

    Обявяване на вакантни длъжности за военнослужещи в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, публикувани на 01.10.2018 г.   

 

08.10.2018г.

Ha ocнование  Peшение Ns 371  от Протокол  N 8/28.09.2018r. на OбC-Heвестино обявяваме списък за  отдаване под наем на маломерни земеделски земи от Общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2018/2019г.                            

05.10.2018г.

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   

       Правилник                             

       Мотиви                             

05.10.2018г.

Наредбата за преместваеми обекти, за рекламни, информационни и декоративно-монументални елементи на територията на община Невестино   

       Наредба                             

       Мотиви                             

05.10.2018г.

Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Невестино   

       Наредба                             

       Мотиви                             

25.09.2018г.

Заповед № З-236/25.09.2018г. на Кмета на Община Невестино за отмяна на Заповед №3-215/04.09.2018 г.

04.09.2018г.

      Обява и Заповед № З-215/04.09.2018г. на Кмета на Община Невестино, Община Невестино обявява процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на обекти-частна общинска собственост. Търгът ще се проведе на 01.10.2018г. от 10.30 часа в Заседателната залата на 2 етаж в сградата на Общинска администрация- общ.Невестино.            

08.08.2018г.

    ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Окончателен проект          

03.08.2018г.

    Обява -Община Невестино 18 г. на Областния Управител на Област Кюстендил, Помощен план и План на новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот с идентификатор № 81284. 40.72 в местност „Под Камико" , попадащ в имот № 040072 от КВС на с. Четирци, ЕКАТТЕ 81284 , община Невестино, е обнародвано в „Държавен вестник"брой 64 от 03.08.2018 г.     

03.08.2018г.

    Обява - Община Невестино, съобщава на заинтересованите лица, че обявлението по чл. 286, ал.4 ППЗСПЗЗ за приетия с протокол от 21.02.2018 г., на комисията назначена със заповед № РД-22-50 от 16.02.2018 г. на Областния Управител на Област Кюстендил, Помощен план и План на новообразувани имоти по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имоти с идентификатори № 27574. 60.1 и № 27574.60.2. в местност „Брего" , попадащи в имот № 17190 от КВС на с. Еремия, ЕКАТТЕ 27574 , община Невестино, е обнародвано в „Държавен вестник"брой 64 от 03.08.2018 г.   

27.07.2018г.

    Съобщение за изменение на подробен устройствен план УПИ II-176 и УПИ III-177 кв.15 по плана на с.Ваксево община Невестино   

06.07.2018г.

    Обява за план на новообразувани имоти на с.Лиряч  община Невестино   

14.06.2018г.

    Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП  па плана на с.Ваксево  община Невестино   

06.06.2018г.

    Заповед за одобряване план /План за застрояване/ в землището на с.Лиляч община Невестино   

05.06.2018г.

    Заповед за осигуряване на пожарна безопасност в земеделските земи на територията на община Невестино   

30.05.2018г.

    ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕВЕСТИ   

25.05.2018г.

    Уведомление - по повод отбелязването на празника на Община Невестино на 15.08.2018г. и Фолклорен фестивал "Струма пее" на 18 и 19.08.2018г. Уведомяваме всички граждани, които желаят да наемат търговски площи за събитията, да подадат своите молби в деловодството на Община Невестино, в периода от 01.07.2018г. до 31.07.2018г.   

    Молба   

25.05.2018г.

    Правила относно механизма на обработване на лични данни и защитата им срещу незаконни форми обработване в Община Невестино.  

21.05.2018г.

    Съобщение по защита на личните данни.  

18.04.2018г.

    Определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи и горски територии на територията на община Невестино за времето от 18.04.2018г. до 30.10.2018г.  

11.04.2018г.

    Обобщена справка по смисъла на чл.29, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП) за проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Невестино, съгласуван със Становище по екологична оценка № ЕО-1-1/2018 г. на директора на РИОСВ-Перник     

 

26.03.2018г.

    ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ЗА 2018 ГОДИНА .    

22.03.2018г.

Отчет съгласно чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за СУБСИДИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПО НЕРЕНТАБИЛНИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ във вътрешногратския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

       Отчет - 2017г.                             

01.03.2018г.

 ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2018-2019 г. 

       Стратегия                             

       Мотиви                             

26.02.2018г.

    Заповед  за изработване  проект за изменение  на  ПУП /ИПА/  по плана на с.Неделкова Гращица общ.Невестино.   

26.02.2018г.

    Заповед  за изменение  на подробен устройствен план по плана на с.Невестино общ.Невестино.   

 

06.02.2018г.

    Заповед  за одобрение на подробен устройствен план в землището на с.Невестино общ.Невестино.     

31.01.2018г.

    Заповед  за класиране след проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект с.Долна Козница,  с.Неделкова Гращица.   

30.01.2018г.

    Заповед на директора на РЗИ гр.Кюстендил за обявяване на грипна епидемия на територията на област Кюстендил считано от 30.01.2018г..   

30.01.2018г.

    Становище № ЕО-1 - 1 / 2018 по екологична оценка на ОУП на община Невестино.   

29.01.2018г.

    Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в община Невестино за 2017г.   

29.01.2018г.

    Заповед за одобрение проект за  изменение на ПУП/ИПР кв.13 по плана на с.Рашка Гращица община Невестино.   

29.01.2018г.

    Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП/ИПР кв.31 по плана на с.Невестино община Невестино.   

23.01.2018г.

    Обява за одобрен план на новообразувани имоти за землището на с.Пастух  община Невестино.   

23.01.2018г.

    Обява за одобряване на подробен устройствен план за обект  "Общински път до имот в местност Фудулски рид с.Еремия" община Невестино.   

    

08.01.2018г.

     Заповеди на основание  чл. 37ж, ал. 11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  

    Заповед № РД-05-491/22.12.2017г. за землището на с. Ветрен  

    Заповед № РД-05-490/22.12.2017г. за землището на с. Страдалово  

04.01.2018г.

    ИНФОРМАЦИЯ - за обществеността по чл.19, ал.3 от ЗУО    

 

 

20.12.2017г.

    Съобщение № 8-20.12.2017г. на основание чл. 61 ал.3 от АПК  до Таня  Синурска ул.Митко Полаузов №17 с.Невестино, община Невестино.   

14.12.2017г.

    Покана за обществено обсъждане на проекта на Бюджет 2018 на Община Невестино  

06.12.2017г.

    План за противодействие на тероризма  

29.11.2017г.

    Заповед № З-230/29,11,2017г. за одобраване на проект за изменение на /ИПР/ за УПИ  на кв. 44  по плана на с.Невестино  

29.11.2017г.

     Съобщение №7/29.11.2017г. до собствениците на поземлени имоти  № 44058,044056,044054,044052,044051,044053,

055055,044057,04460,04459 землището но с.Неделкова Гращица община Невестино .

 Заповед   

 Съобщение   

    

27.11.2017г.

    ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО СЛЕД ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  

23.11.2017г.

     Съобщение №6/23.11.2017г. до Петя  Карчева  относно одобрен проект за изменение на подробен устройствен план с.Еремия .

 Съобщение   

  

22.11.2017г.

     Протокол от комисия за подадени заявления за ползване на земеделски земи от ОПФ без търг и конкурс за стопанската 2017/2018г. съгласно утвърден списък от ОбС-Невестино с Решение № 251 от 14.09.2017г.

 Протокол   

  

20.11.2017г.

     Съобщение №5/20.11.2017г. до Пламен  Иванов  относно одобрен проект за изменение на подробен устройствен план с.Еремия.

 Съобщение   

 

16.11.2017г.

     ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУП НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО    

    Покана   

    Материали за  общ устройствен план на община Невестино   

10.10.2017г.

     О Б Я В А Натура 2000 на колела пристига в Невестино С филма „Те отлитат“ пътуващото кино „Натура 2000 на колела“ пристига в Невестино. На 12 октомври (четвъртък) прожекцията ще се проведе в залата на общината. Събитието е възможно благодарение на съдействието и подкрепата на община Невестино и е част от инициативата „Натура 2000 на колела – пътуващо кино“, организирано от Българското дружество за защита на птиците и издателство „Просвета“, като част от съвместен проект „ПрироДА“, изпълняван към програма LIFE на ЕС. Жителите на Невестино са поканени на 40 минутна среща, по време на която те ще могат да видят уникални кадри от дивата природа, заснети в няколко кътчета в България. Филмът „Те отлитат“ е създаден преди няколко години от екип, които снима в продължение на повече от година, като някои от снимачните дни протичаха при тежки метеорологични условия – ниски температури, замръзнали водоеми и земи, постоянен снеговалеж, а в други при изключително високи температури край Бургас. „Те отлитат“ е приказка за червеногушата гъска, белоопашатият мишелов, царският орел, белоглавите и египетските лешояди, къдроглавите и розовите пеликани и белите щъркели. Филмът е заснет сред замръзналите земи и езера на Тюленово и Дуранкулак, край красивите и величествени Белоградчишки скали, в дома на царския орел – Сакар планина, разкрива част от мистичността на Източни Родопи и спокойните води на Атанасовското и Бургаското езера. Натура 2000 на колела – пътуващо кино има за цел да срещне българската публика в много на брой малки и големи населени места в страната с филми, които разказват по увлекателен начин за красотата и богатството на нашата природа.   

    Натура 2000 на колела   

10.10.2017г.

     Заповеди на директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кюстендил, издадени на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ведно с окончателните регистър /Приложение 1/ и карта на ползването, неразделна част от заповедите  

    Заповед № РД-05-274/28.09.2017г. за землището на с. Ваксево  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-289/29.09.2017г. за землището на с. Ветрен  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-284/29.09.2017г. за землището на с. Длъхчево-Сабляр  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-278/28.09.2017г. за землището на с. Долна Козница  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-286/29.09.2017г. за землището на с. Друмохар  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-287/29.09.2017г. за землището на с. Еремия  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-269/28.09.2017г. за землището на с. Згурово  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-285/29.09.2017г. за землището на с. Илия  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-272/28.09.2017г. за землището на с. Кадровица  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-321/02.10.2017г. за землището на с. Лиляч  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-273/28.09.2017г. за землището на с. Мърводол  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-271/28.09.2017г. за землището на с. Невестино  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-268/28.09.2017г. за землището на с. Неделкова Гращица  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-281/29.09.2017г. за землището на с. Пастух  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-288/29.09.2017г. за землището на с. Пелатиково  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-277/28.09.2017г. за землището на с. Раково  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-270/28.09.2017г. за землището на с. Рашка Гращица  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-282/29.09.2017г. и № РД-05-283/29.09.2017г. за землището на с. Страдалово  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-275/28.09.2017г. за землището на с. Тишаново  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-276/28.09.2017г. за землището на с. Църварица  

    Приложение № 1   

    Заповед № РД-05-290/29.09.2017г. за землището на с. Четирци  

    Приложение № 1   

08.10.2017г.

    Покана    ОИЦ - Кюстендил организира семинар за земеделски производители на 12.10.2017г. от 11 часа.   

28.09.2017г.

    Заповед за изработване на проект за изменение на ПУП /ИПА/ и ПЗ от плана на с.Невестино  

27.09.2017г.

    На основание Решение № 251 от Протокол № 9/14.09.2017г. на Общински съвет-Невестино обявяваме списък за отдаване под наем на маломерни земеделски земи от Общинския поземлен фонд без търг или конкурс за стопанската 2017/2018г   

13.09.2017г.

    Заповед за сключване на договор за продажба но имот с.Кадровица община Невестино.   

04.09.2017г.

    Заповед за спечелилите участници в проведения на 30.08.2017г. публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи  от общинския поземлен фонд.   

04.09.2017г.

    Заповед за договор за продажба 144/7738 идеални части от Урегулиран поземлен имот XIV по действащия план на с Кадровица, община Невестино.   

04.09.2017г.

    Заповед за договор за продажба 150/750 идеални части от Урегулиран поземлен имот XII по действащия план на с Кадровица, община Невестино.   

04.09.2017г.

    Заповед за определяне на класираните на първо и второ място участници в проведения на 29.08.2017г. публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд.   

25.08.2017г.

    Проект- Допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на община Невестино.    

17.08.2017г.

    Обява до Таня Виденова Синорска за изменение на ПУП  в обхват УПИ I-379.XII-381 и XIII - 380 кв.44 по плана на с.Невестино.   

09.08.2017г.

     Процедура по провеждане но търг с тайно наддаване за отдаване под Аренда на земеделски земи за срок от десет стопански години, който да се проведе на 30.08.2017г от 10.30 часа в сградата на  община Невестино.   

09.08.2017г.

     Процедура по провеждане но търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за срок от пет стопански години, който да се проведе на 29.08.2017г от 10.30 часа в сградата на  община Невестино.   

02.08.2017г.

     Обява за новообразуван имот с.Згурово  община Невестино.   

11.07.2017г.

     Заповед за изработване на проект за подробен устройствен план / ПП/ в землището  с.Згурово община Невестино.                

03.07.2017г.

     Заповед за изменение на подробен устройствен план / ИПР/ за УПИ по плана на с.Ваксево община Невестино.                   

23.06.2017г.

     Решение на административен съд  - гр. Кюстендил отменя чл.36, т.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги на територията на община Невестино  приета с решение №243 по протокол №12 от заседание на Общински съвет Невестино.   

14.06.2017г.

     Съобщение на националният осигурителен институт уведомява осигурените лица, които разполагат с 12- цифров персонален код /ПИК/, че електроните услуги на НОИ, достъпни чрез него, се намират в рубриката Е- услуги .                       

31.05.2017г.

     Покана за участие -  процедура на пряко договаряне с предмет: „Покупка чрез зареждане на горива за моторните превозни средства на Общинска администрация - Община Невестино.                    

17.05.2017г.

     Заповед за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.                    

17.05.2017г.

     Доклад на временна комисия за изготвяне на предложения за лицата, кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд-  Кюстендил.                      

15.05.2017г.

     ПРОЕКТ -НАРЕДБА И МОТИВИ  ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ, ЗА РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДЕКОРАТИВНО - МОНУМЕНТАЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО                     

12.05.2017г.

     Заповед за изработване на ПУП/ИПР по плана на с.Ваксево община Невестино.                               

02.05.2017г.

     Протокол за допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд - Кюстендил.   

27.04.2017г.

       Национален бизнес форум 2017 "Силни региони за силна икономика ".                    

26.04.2017г.

       Съобщение до Таня Виденова Синурска -допуска се изработване на проект на ПУП/ИПР/ в плана на с.Невестино                   

11.04.2017г.

       Заповед за разпределението на масивите за ползване за землището на с.Страдалово община Невестино съгласно подписано доброволно споразумение  по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017г.                 

11.04.2017г.

       Заповед за разпределението на масивите за ползване за землището на с.Неделкова Гращица община Невестино съгласно подписано доброволно споразумение  по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017г.                                    

11.04.2017г.

       Заповед за подробен устройствен план /План застрояване/ в землището на с.Ваксево Община Невестино.                    

30.03.2017г.

Информация за договори и изплатени субсидии на пътнически превозвачи с автомобилен транспорт

       Договор               

       Изплатени суми               

29.03.2017г.

       Правила за провеждане на процедурата за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели.               

17.03.2017г.

        Заповед за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Друмохар, с.Страдалово  с.Чеканец и Смоличано Община Невестино за календарната  2017             

17.03.2017г.

        Заповед за определяне на комисия за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на с.Страдалово и с.Неделкова Гращица Община Невестино за стопанската  2016/2017                  

07.03.2017г.

        Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност         

07.03.2017г.

        Одобрен проект за изменение на подробен устройствен план на бившия стопански двор на Невестино Община Невестино         

07.03.2017г.

        Изменение на подробен устройствен план на Невестино Община Невестино                            

21.02.2017г.

       Обява за провеждане на среща с Областният управител на Кюстендилска област г-н Татарски в залата на Културно - информационен център - Невестино.                   

14.02.2017г.

       Становище за одобрен Подробен устройствен план с.Лиляч  Община Невестино            

24.01.2017г.

       ОБЯВЯВА ЗА ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАНА ЗА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ - с.ПАСТУХ ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.            

16.01.2017г.

       ПРОЕКТ -НАРЕДБА  ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.           

05.01.2017г.

        СЪОБЩЕНИЕ за одобрен проект за изменение на подробен устройствен план /ИПР/ по плана на с.Четирци, Община Невестино          

29.12.2016г.

       СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на Общ устройствен план на община Невестино (ОУП на община Невестино).  

          Документите са достъпни тук.

12.12.2016г.

     Решение № 249 от 05.12.2016г. на Административен съд гр.Кюстендил .         

09.12.2016г.

      Обявя за инвестиционно предложение с.Лиляч Община Невестино.  

          Уведомление за инвестиционно предложение с.Лиляч Община Невестино.

08.12.2016г.

      Проект  за изменение на подробен устройствен план за УПИ IV-104 по плана на село Четирци  Община Невестино и план за застрояване.  

          Протокол на временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Кюстендил.

05.12.2016г.

      Доклад на временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Кюстендил.  

          Протокол на временна комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели за Районен съд - Кюстендил.  

30.11.2016г.

      Проект за  бюджет на Община Невестино за 2017г..  

23.11.2016г.

      Покана за обществено обсъждане на проекта на Бюджет 2017г. на Община Невестино.  

21.11.2016г.

     ПРОЕКТ-  НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО .  

21.11.2016г.

     Процедура съдебни заседатели.  

14.11.2016г.

     Заповед за продажба на имот частна общинска собственост с отстъпено право на строеж - с.Неделкова Гращица, община Невестино.  

  20.10.2016г.

 На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, доклад вх. № РД-11-3984/29.09.2016 на комисия, назначена със Заповед № РД-05-203/05.08.2016г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" гр. Кюстендил и Споразумение вх. № ПО-03-207/30.08.2016г. в  ОСЗ - Невестино определи масивите за ползване на землищата на територията на Община Невестино

   За землището на с. Ветрен   

    Приложение  

   За землището на с. Длъхчево -Сабляр   

    Приложение  

   За землището на с. Долна Козница   

    Приложение   

   За землището на с. Друмохар   

    Приложение  

   За землището на с. Илия   

    Приложение  

   За землището на с. Пелатиково   

    Приложение  

   За землището на с. Пастух   

    Приложение  

   За землището на с. Невестино   

    Приложение  

   За землището на с. Страдалово   

    Приложение  

   За землището на с. Тишаново   

    Приложение  

   За землището на с.Раково   

    Приложение  

   За землището на с. Рашка Гращица   

    Приложение  

   За землището на с.Ваксево   

    Приложение  

   За землището на с.Згурово   

    Приложение  

   За землището на с.Мърводол   

    Приложение  

   За землището на с.Лиляч   

    Приложение  

   За землището на с.Неделкова Гращица  

    Приложение  

   За землището на с.Четирци   

    Приложение  

 

17.10.2016г.

     Правила за провеждане на процедурата за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели  

04.10.2016г.

     ПОКАНА за подаване на оферти с предмет на доставката: „Доставка на уреди за обзавеждане и оборудване за нужди на DSP при Община Невестино- кухни с.Ваксево и с.Р.Гращица.

  21.09.2016г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ чл.61 АЛ. 3 ОТ АПК - До Даринка Славеева от гр.София жк. "ЛЮЛИН" бл.905, вх. "Б" ет.7, ап37 

     Съобщение

  19.09.2016г.

  Изработване на подробен устройствен план по план на с. Четирици общ.Невестино 

     Заповед

  30.08.2016г.

  Обява по чл,128 ал,1 от ЗУТ за изработване на проект  за ПУП за частично изменение на трасето за строеж :"Допълнително водоснабдяване на с.Невестино от с.Мърводол". 

     Обява

  25.08.2016г.

  Писмо относно консултациите за състава на  секционна избирателна комисия с.Лиляч Община Невестино. 

     Писмо

  24.08.2016г.

  УС на МИГ Невестино-Кюстендил свиква Общо събрание на Сдружение "Местна инициативна група Невестино- Кюстендил".  

     Покана

  23.08.2016г.

  Във връзка с високите дневни температури и създадените предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари сред природата, възниква необходимостта от провеждане на информационно-разяснителна кампания сред населението за опазване на земеделските земи, посевите, горските и имуществото на гражданите.  

     Повече информация може да намерите тук

  15.08.2016г.

  График за провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. 

     График

  08.08.2016г.

  Обяви за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти.

     Обява

    Заповед

 20.07.2016г.

  Докладна записка относно -  Приемане на наредба на община Невестино за водене на регистър на общинските детски градини

    Докладна записка

 20.07.2016г.

  Докладна записка относно -  Приемане на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Невестино

    Докладна записка

 04.07.2016г.

  Екологична оценка на Подробен устройствен план за изграждане на общински път в землището на с.Еремия

    Екологична оценка

 09.06.2016г.

  Места инициативна група  "Невестино- Кюстендил"

    ОБЯВА

 02.06.2016г.

На основание чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА, чл.24, ал.7 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Невестино и във връзка с организацията на кампания за изкупуване на череши за реколта 2016 г. 

    ЗАПОВЕД

  09.05.2016г.

На 13 и 14 август 2016 г. Община Невестино организира ХI-ят Фолклорен фестивал -"Струма пее" провеждан под патронажа на кмета на Община Невестино - инж.Димитър Стаменков. 

    ПОКАНА

    РЕГЛАМЕНТ

    ЗАЯВКА

 28.04.2016г.

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО И СЕЛАТА ОТ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ /БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. КЮСТЕНДИЛ/ ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”   

   ПОКАНА

31.03.2016г.

НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО   

   НАРЕДБА

   МОТИВИ

  31.03.2016г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО 2016 – 2020 Г.   

   ПРОГРАМА

   МОТИВИ

  31.03.2016г.

                                            Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд


 

 

                                                                                    Община Невестино

 Община Невестино стартира набирането на документи за кандидат – потребители и кандидати за персонал:лични асистенти,социални асистенти и домашни помощници,медицинска сестра и шофьор по Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”,финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002 «Независим живот»,по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. "   

Документи се подават от 04.04.2016г. до 20.04.2016г.вкл. в деловодството на общинска администрация-Невестино от 08.30 ч. до 17.00 ч..

     ОБЯВА

    Заявление за кандидатстване от медицински специалист/медицинска сестра/

    Заявление за кандидатстване за длъжността -шофьор

    Заявление за кандидатстване за „Личен асистент”, „Социален асистент” или „Домашен помощник”

    Заявление за ползване на услуга „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”

    Приложение № 1 А

 

23.03.2016г.

 Проект за изменение на ПУП/ИПР и ПУП/ПЗ за УПИ : IX - 362 и VIII-362 в кв.50 по плана на Невестино ,общ. Невестино  

   ЗАПОВЕД

 

22.03.2016г.

 На основание чл.37м от ЗСПЗЗ във връзка  чл.37и ал.24  ЗСПЗЗ е извършина проверка. райони  

   ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕРКАТА

 08.03.2016г.

  НЕКА ПОМОГНЕМ БЪЛГАРСКИЯТ ХРАМ "СВ. ПРОРОК ИЛИЯ" ДА БЪДЕ ИЗОГРАФИСАН 

DMS ZOGRAF на номер 17 777

Сметка - храм "Св. Пророк Илия"

Банка ДСК ЕАД IBAN: BG68STSA 93003303301662

BIC: STSABGSF

08.03.2016г.

 Покана за участие в информационна конференция - Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони  

   ПОКАНА

 

22.02.2016г.

ПУП - парцеларен план на Общински път  

   ОБЯВА

 

08.02.2016г.

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА - ПРОЕКТ ОБЩИНА НЕВЕСТИНО  

   ПЛАН -ПРОЕКТ

 

08.02.2016г.

Мотиви за изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Невестино.  

   МОТИВИ

 

 02.02.2016г.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с промяна на пазарните цени на дърва и дървен материал се налага промяна в Приложение № 2 и Приложение № 3

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

   МОТИВИ

 

25.01.2016г.

ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ /В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА 1-ви ЕТАЖ / ОТ 22.01.2016г. ДО 26.01.,2016г.

25.01.2016г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП / ИПИР ПО ПЛАНА НА с.НЕВЕСТИНО.

   РЕШЕНИЕ

21.01.2016г.

РЕШЕНИЕ № ПЕ-2 -ЕД/2016Г. ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ЗА ПЕРИОД 2015-2020г.

   РЕШЕНИЕ

18.01.2016г.

Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, като търгът ще се проведе на 02.02.2016 г. от 14,00 ч. в заседателната зала на 2 етаж в сградата на общинска администрация общ. Невестино.

   ЗАПОВЕД

  ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

18.12.2015г.

  На 16.12.2015 г. между Община Невестино и Министерство на труда и социалната политика,чрез главна дирекция”Европейски фондове,международни програми и проекти” беше сключен договор № BG05M9OP001-2.002-0211-C001,за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект:«Център за предоставяне на грижи в домашна среда в община Невестино”

 

11.12.2015г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА ДАРЕНИЯ В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.

  ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

09.12.2015г.

ОБЩИНА НЕВЕСТИНО обл.КЮСТЕНДИЛ, СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ Е ИЗРАБОТЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.

  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН -ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

02.12.2015г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА  ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ЗА 2016г.

  ПЛАН

 25.11.2015г.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2015 – 2020 година /ПРОЕКТ/

  ПРОГРАМА /ПРОЕКТ/

  ОБЯВЛЕНИЕ

  МОТИВИ

  ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ПРОЕКТ/

 

25.11.2015г.

НАРЕДБА за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на община Невестино

  НАРЕДБА

  ОБЯВЛЕНИЕ

  МОТИВИ

  

25.11.2015г.

Обществено обсъждане на проекта на Бюджет 2016 на Община Невестино. Обсъждането ще се проведе на 30.11.2015 г. /понеделник/ от 16.00 часа в сградата на общинска администрация Невестино - залата на I етаж.

  ПОКАНА

 

19.11.2015г.

 Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост и отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост на територията на Община Невестино. Търга ще се проведе на 04.12.2015 г. от 14.00 часа.

  ЗАПОВЕД №3-333/18.11.2015 г.

17.11.2015г.

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Правилник

    

  28.10.2015г.

 На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, доклад вх. № РД-11-4238/29.09.2015 на комисия, назначена със Заповед № РД-05-240/05.08.2015г. на директора на Областна дирекция „Земеделие" гр. Кюстендил и Споразумение вх. № 4/31.08.2015г. в офис Невестино на ОСЗ - Кюстендил с офис Невестино определи масивите за ползване на землищата на територията на Община Невестино

   За землището на с. Ваксево затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Ваксево - обработваеми площи  

    Приложение  

   За землището на с. Неделкова Гращица - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Мърводол - обработваеми площи  

    Приложение  

   За землището на с. Илия - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Долна Козница - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Долна Козница -  обработваеми площи

    Приложение  

   За землището на с. Друмохар - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Друмохар -  обработваеми площи

    Приложение  

   За землището на с. Четирци - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Четирци -  обработваеми площи

    Приложение  

   За землището на с. Невестино - затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Невестино  обработваеми площи

    Приложение  

   За землището на с. Лиляч затревени площи  

    Приложение  

   За землището на с. Лиляч -  обработваеми площи

    Приложение  

    

  28.10.2015г. 

  Заповед за изработка на проект за изменение на ПУП/ПИ/ по плана на с.Друмохар Община  Невестино.  

    

  21.10.2015г. 

  Заповед за продажба и сервиране на алкохолни напитки в търговските обекти и заведения  за обществено храненене на територията на община Невестино.  

    

  01.10.2015г. 

  Процедура по провеждане на конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя -  общинска собственост за землищата  на  с.Еремия. с.Неделкова Гращица,с.Пелатиково.  

  15.09.2015г. 

   Заповед за започнала процедура по принудително отчуждаване на части от имоти - частна собственост и части от имоти - общинска собственост, намиращи се в землището на село Смоличано, община Невестино, област Кюстендил, засегнати от изграждането на обект „Реконструкция на Пьт Ш-6222 "Ваксево - Смоличано" от км4+600 до 7+П0".    

  1.09.2015г. 

   Резултати от проведен публичен търг с тайно наддаване за продажба и отдаване на под наем на общински имоти.    

  21.08.2015г. 

   На основание чл.75,ал.1-5 от Изборният кодекс и във връзка с Решение № 1524-МИ/НР/18,08,2015 г. на ЦИК,Ви уведомявам,че консултациите за състава на Общинска избирателна комисия в Община Невестино,за изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25.10.2015 г.,ще се проведат на 26.08.2015 г. от 11.00 ч. в сградата на общинска администрация-Невестино,ул."Владимир Поптомов"№17,ет.2- заседателната зала.    

  17.08.2015г. 

   Заповед РД-05-240/05.08.2015г. относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за землищата на територията на община Невестино за стопанската 2015/2015г.    

  17.08.2015г. 

   ПОКАНА -  Общинските администрации на Община Невестино и Община Кюстендил имат удоволствието да поканят народни читалища, фондации, сдружения с нестопанска цел, и други неправителствени организации - юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, по ЗЧН и ЗК, както и представители на стопанския сектор - юридически лица, регистрирани по Търговския закон (регистрирани на територията на община Невестино и община Кюстендил (без административния център - гр. Кюстендил) и физически лица на подготвителна среща за създаване на публично - частно партньорство - Местна инициативна група по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).   

  12.08.2015г. 

  Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем имоти часна общинска собственос.       

  11.08.2015г. 

  ПУП - план за застрояване за УПИ XIII-57 и УПИ XII-171 с.Лиляч общ.Невестино.   

  11.08.2015г. 

  ПУП -план за застрояване за УПИ XII-175 с.Лиляч общ.Невестино.   

  10.08.2015г. 

  ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ИМУЩЕСТВАТА И ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО.   

  МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ИМУЩЕСТВАТА И ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА В ОБЩИНА НЕВЕСТИНО   

  3.08.2015г. 

  Протокол към Заповед № 3-193/16.07.2015г. за провеждане на търг.   

  23.07.2015г. 

  Заповед във връзка с  чл. 44 ал.2 2 от ЗМСМА и на основание § 16, ал 1 ДВ бр. 55 от 21 юли 2015 г. Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за гражданската регистрация /ЗГР   

   Протокол от извършена проверка на 07.08.2015г.   

  22.07.2015г. 

  Процедура по провеждане на конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя -  общинска собственост за землищата  на с.Ваксево, с.Згурово,с.Четирци, с.Еремия.  

  22.07.2015г. 

  Процедура по провеждане на конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя -  общинска собственост за землището на с.Тишаново.       

 20.07.2015г. 

  Процедура по провеждане на публичен търг с тайно даддаване за продажба и отдаване под наем на имоти часна общинска собственост.     

 Тръжна документация    

 01.07.2015г. 

  Искане да изработване на проект за изменение на  ПУП/ПИ по плана на с.Друмохар     

25.06.2015г. 

  Обява за обект: “Външен водопровод за параклис „Св.Иван Рилски” и декоративна чешма“ в  землище с. Пастух.   

 18.06.2015г. 

  УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ НА И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ ОТНОСНО ВТОРИЯ ЕТАП ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,ЧЕ С ПИСМО №ВО 05-653 ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"И С РАЗРЕШЕНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"ВТОРИ ЕТАП ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ОТМЕНЯ   

 16.06.2015г. 

   Процедура по провеждане на публичен тръг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.  

 10.06.2015г. 

   Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Министъра на финансите, Решение от Протокол на Общински съвет Невестино за отчуждаване.  

 05.06.2015г. 

   Докладна записка относно: Определяне на пасища, мери и ливадите- общинска собственост  за индивидуално ползване.  

   Протокол от заседание във връзка с определяне необходимата площ от мери, пасища и ливади за всеки животновъд с регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в интегралната информационна система БАБХ 

   Списък  на общинските пасища. мери и ливади за отдаване под наем и аренда по населени места   

01.06.2015г. 

   ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО ЗА 2015г.   

24.04.2015г.

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр.Кюстендил издадени на основание  чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, във връзка  с чл.75а, ал.1,т1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, ведно с окончателни регистри и карти на ползването. 

   Заповед № РД-05-76/15.04.2015г. за землището на с.Згурово, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ   

   Приложение   

   Заповед № РД-05-77/15.04.2015г. за землището на с.Ветрен, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ   

   Приложение   

   Заповед № РД-05-78/15.04.2015г. за землището на с.Мърводол, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ - част 1  

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ - част 2  

   Приложение   

   Заповед № РД-05-79/15.04.2015г. за землището на с.Тишаново, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ   

   Приложение   

   Заповед № РД-05-80/15.04.2015г. за землището на с.Четирци, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ   

   Приложение   

   Заповед № РД-05-81/15.04.2015г. за землището на с.Ваксево, община Невестино   

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ - част 1  

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ  - част 2 

   Споразумение за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал.3от ЗСПЗЗ  - част 3 

   Приложение   

Контакти

Go to top