СТРУКТУРА НА ОБЩИНА НЕВЕСТИНО

Адрес: 2595 НЕВЕСТИНО
Ул.Владимир Поптомов №17
тел.07915 / 22-30 
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

УПРАВЛЕНСКИ АПАРАТ

Длъжност

Тел.

1

 Кмет на община:
 инж.Димитър Стаменков

07915 / 22-30

2

 Заместник кмет:
 Йордан Глогов

07915 / 24-40

4

 Секретар на община:
 Мая Арсова

07915 / 22-51

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  Директор на д-я "Обща администрация" и главен счетоводител

                              незаета длъжност

 

   

 Ст.счетоводител

Марияна Георгиева

 Счетоводител

Ивета Николова

 Юрисконсулт

Десислава Симеонова

 Касиер

Теменуга Евтимова

 Специалист с контролни функции, деловодство и архив.

 Светослава Тасева

 Техн.сътрудник секретар

Мариана Шопкина

 Ст.специалист "Информационно обслужване"

Ивайло Георгиев

 Ст.експерт "Финанси и чов.ресурси

Даниела Йорданова

 

ДИРЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТДЕЛ "Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни дейности"

 Директор на д-я "Специализирана администрация" 

    незаета длъжност

 Началник отдел "УТАОХД" и юрисконсулт

     незаета длъжност

 Главен архитект

  Мария Томасен

 Ст. Експерт "Контрол по строителство".

     незаета

 Гл.специалист ТУ и Р

Георги Стоименов

 Специалист ТУ и Р

     незаета длъжност

 Гл.спец. "Гражданска регистрация и административно обслужване"

       Илиана Геровска

 Младши експерт "Местни приходи"

   Даниела Йорданова

 Ст. експерт "Местни приходи"

     Николай Йорданов

 Младши експерт "Местни приходи"

       незаета

 Спец. соц.дейности на здравеопазването

                                          Анета Стоянова 

 

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 Кметски наместник с.Ветрен

      Захари Грозданов

 Кметски наместник с.Долна Козница

    Маргарита Миланова

 Кметски наместник с.Згурово

      Цветанка Митрева

 Кметски наместник с.Илия

      Борис Велинов

 Кметски наместник с.Мълводол

          Теменужка Алабачка

 Кметски наместник с.Неделкова Гращица

        Василка Тоскова

 Кметски наместник с.Пастух

        Цветанка Манчова

 Кметски наместник с.Пелатиково 

          Илия Манчев

 Кметски наместник с.Длъхчево Сабляр

          Илия Манчев

 Кметски наместник с.Раково

       Бисер Вангев

 Кметски наместник с.Смоличано

           Боян Котев

 Кметски наместник с.Страдалово

         Бисер Вангев

 Кметски наместник с.Тишаново

           Ивайло Омерски

 Кметски наместник с.Църварица

         Иво Димитров

 Кметски наместник с.Кадровица

          Боян Котев

 Кметски наместник с.Еремия

         Вергиния Владимирова

 Кметски наместник с.Четирци

         Ицко Иванов

 Кметски наместник с.Друмохар

        Красимир Георгиев

 Кметски наместник с.Рашка Гращица

         Боянка Иванова

 Кметски наместник с.Лиляч

         Райна Петрова

ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

 Началник отдел "УОСГТ".

 Иво Велков

 Ст.експ. "Земеделие"

Димитринка Димитрова

 Гл. специалист "Управление на горските територии".

Пламен Керелски

 Гл.експерт "Екология и опазване на природните ресурси"

Василена Таскова

 Гл.специалист "Общинска собственост транспорт и стопански дейности"

Илияна Стойнева

 Гл.специалист "Енергетика и енергийна ефективност"

незаета длъжност

 

КМЕТСТВО С НАСЕЛЕНИЕ НАД 100 ЖИТЕЛИ

 с.Ваксево

 Юлия Испиридонова

 

ИЗВЪНЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейност "Отбранително - мобилизационна подготовка"

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1

 ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

2

 ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И АВТОТРАНСПОРТ

3

 ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА

4

 КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

5

 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

    Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

  

     Декларация по чл.35, ал.1, т.3 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

  

    

                            Регистър на декларациите по ч л. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие

                                 на корупцията и   за отнемане на незаконно придобито имущество 

  

 
 Вход.№ / дата Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия  Месторабота  Длъжност  Забележка 
3/30.04.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Иво Велков   Община Невестино  Н-к отдел УОСГТ   Декларация
4/10.05.2018г.   Чл.35, ал.1, т.1   Йордан Глогов  Община Невестино   Зам.кмет   Декларация
5/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Боянка Иванова   Община Невестино  км. наместник   Декларация
8/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Ивета Николова  Община Невестино  счетоводител  Декларация
9/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Марияна Георгиева  Община Невестино  ст. счетоводител  Декларация
10/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Николай Йорданов  Община Невестино  ст. експерт МП  Декларация
11/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Ивайло Георгиев  Община Невестино  ст.спец. ИО  Декларация
12/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Илияна Стойнева  Община Невестино  гл.спец ОСТСД  Декларация
13/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Даниела Йорданова  Община Невестино  ст.експ.ФЧР  Декларация
16/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Десислава Карабаджакова  Община Невестино  юрисконсулт  Декларация
17/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Мариана Шопкина  Община Невестино  тех.сътр. и секретар  Декларация
18/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Пламен Керелски  Община Невестино  гл.спец УГТ  Декларация
19/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Димитринка Димитрова  Община Невестино  ст.експ. земеделие  Декларация
20/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Цветанка Манчова  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
21/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Василка Тоскова  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
22/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Захари Грозданов  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
23/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Борис Велинов  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
24/10.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Боян Котев  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
28/11.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Цветанка Митрева  Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
31/11.05.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Маргарита Миланова  Община Невестино   спец. ГРАО  Декларация
32/11.05.2018г.  Чл.35, ал.1т.1    Илия Манчев  Община Невестино  спец. ТРАО  Декларация
33/05.06.2018г.  Чл.35, ал.1 т.1    Илиана Геровска  Община Невестино  гл.спец. ГРАО  Декларация
35/05.06.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Теменужка Алабачка  Община Невестино  спиц.ГРАО  Декларация
36/06.06.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Илинка Маринова  Община Невестино  мед. сестра  Декларация
37/19.06.2018г.  Чл.35, ал.1, т.1   Елмира Василева  Община Невестино  Директор ДГ  Декларация
           
           

 

                            Регистър на декларациите по ч л. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие

                                 на корупцията и   за отнемане на незаконно придобито имущество 

  

 

 Вход.№

/ дата

Декларация по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
 1/18.02.2019г. Чл.35,ал.1, т.1  Елизабет Стоянова  Община Невестино   Юрисконсулт  Декларация
 2/01.03.2019г.  Чл.35,ал.1, т.1  Даниела Йорданова  Община Невестино   Мл.експерт МП  Декларация
3/ 14.09.2019г. Чл.35,ал.1,т.1   Георги Стоименов  Община Невестино  Гл.спец.ТУ и Р   Декларация
4/15.03.2019г.  Чл.35,ал.1,т.1   Мая Арсова Община Невестино   Секретар на община  Декларация
5/ 24.07.2019г. Чл.35,ал.1, т.1  Мария Томасен  Община Невестино   Гл.архитект  Декларация
7/05.12.2019г. Чл.35,ал.1, т.1  Георги Стоеменов  Община Невестино  Гл.Специалист ТУиР  Декларация
8/02.03.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Василена Таскова  Община Невестино  Гл.Експерт ЕОПР  Декларация
9/02.03.2020г. Чл.35,ал.1,т.1  Вергиния Владимирова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
10/18.03.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Елизабет Стойнева  Община Невестино  Мл. юрисконсулт  Декларация
11/18.03.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Ивайло Георгиев  Община Невестино  Гл.Спец ИО  Декларация
12/31.03.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Красимир Георгиев  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
14/06.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Ицко Иванов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
15/07.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Борис Велинов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
16/08.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Боян Котев  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
17/08.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Цветанка Митрева  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
15/07.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Борис Велинов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
16/08.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Боян Котев  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
17/08.04.2020г. Чл.35,ал.1, т.1  Цветанка Митрева  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
18/08.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Теменужка   Алабачка  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
19/09.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Маргарита   Миланова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
20/10.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Цветанка   Манчева  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
21/13.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Захари   Грозданов  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
22/16.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Василка   Тоскова  Община Невестино  Кметски наместник  Декларация
23/22.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Илия Манчев  Община Невестино  Кметски наместник Декларация
25/22.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Райна   Петрова  Община Невестино  Кметски наместник Декларация
26/11.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Анета Стоянова  Община Невестино  спец.Соц.дейности и здравеопазване Декларация
27/02.06.2020г.  Чл.35,ал.1,т.1  Ивайло Омерски  Община Невестино  Кметски   наместник Декларация
28/16.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.1 Капка Йорданова  Община Невестино мл.юрисконсулт и секретар МКБППМН Декларация
29/17.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.1  Иво Димитров  Община Невестино  Кметски   наместник Декларация
30/31.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.1  Бисер Вангев  Община Невестино  Кметски   наместник Декларация

 

 

                      ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 35, ал. 1, т. 2

                                                          във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ

 


Вход.№

/дата

Декларацията      по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
2/10.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.2   Боянка   Иванова   Община  Невестино  Км.нам.   с.Р.Гращица   Декларация
3/10.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.2   Ивайло   Георгиев   Община Невестино  ст.спец. ИО   Декларация
4/10.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Мариана   Шопкина  Община Невестино   Технически   сътрудник и   секретар   Декларация
5/14.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.2   Николай   Йорданов   Община Невестино  ст.експерт МП   Декларация
6/14.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Даниела   Йорданова  Община Невестино   ст.експерт   Финанси и ЧР   Декларация
7/10.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Маргарита   Миланова  Община Невестино   спец.ГРАО   с.Мърводол   Декларация
9/14.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Илия   Манчев  Община Невестино   спец.ГРАО   с.Пелатиково   с.Д.Сабляр   Декларация
10/14.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Цветанка   Манчова  Община Невестино   спец.ГРАО   с.Пастух   Декларация
11/14.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.2   Захари   Грозданов  Община Невестино  спец.ГРАО   с.Ветрен   Декларация
15/14.05.2018г. 

 Чл.35,ал.1,т.2 

 Боян Котев  Община Невестино   спец.ГРАО   Кадровица   с.Смоличано  Декларация
16/15.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Василка   Тоскова  Община Невестино   спец.ГРАО   с.Неделкова   Гращица  Декларация
17/15.05.2018г.  Чл.35,ал.1 т.2   Борис   Велинов  Община Невестино  спец.ГРАО   с.Илия   Декларация
18/15.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Цветанка   Митрева  Община Невестино   спец.ГРАО   с.Згурово   Декларация
20/17.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Иво Велков  Община Невестино   Началник   отдел УОГТ   Декларация
22/17.05.2018г.   Чл.35,ал.1,т.2   Мариаяна   Георгиева  Община Невестино   старши   счетоводител   Декларация
23/17.05.2018г.  Чл.35,ал.1,т.2   Ивета   Николова  Община Невестино  счетоводител   Декларация
           
             

     

       

                                          ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 35, ал. 1, т. 2

                                                                            във връзка с § 2 от ПЗР на ЗПКОНПИ  

  

 

 Вход.№

/дата

Декларацията      по чл. 35 от ЗПКОНПИ  Име, презиме и фамилия Месторабота  Длъжност  Забележка 
1/18.02.2019г.  Чл.35, ал.1,т.2  Елизабет   Стоянова  Община Невестино  юрисконсулт  Декларация
2/01.03.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Даниела   Боянска   Община Невестино  мл.експерт МП   Декларация
3/18.03.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Мая Арсова   Община Невестино  секретар на   община  Декларация
4/20.03.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Георги   Стоименов  Община Невестино   гл.спец. ТУиР   Декларация
6/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Василка   Тоскова  Община Невестино   спец. ГРАО   Декларация
7/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Николай   Йорданов  Община Невестино    ст.експ. МП   Декларация
8/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Даниела   Йорданова   Община Невестино  стлексп.ФЧР   Декларация
9/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Боянка   Иванова  Община Невестино   км.наместник   Декларация
11/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Теменужка   Алабачка  Община Невестино  спец.ГРАО    Декларация
12/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Пламен   Керелски  Община Невестино   гл.спец.УГТ   Декларация
13/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Цветанка   Митрева  Община Невестино   спец.ГРАО    Декларация
14/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Илиана   Геровска  Община Невестино  гл.спец.ГРАО   Декларация
15/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Боян Котев  Община Невестино   спец.ГРАО   Декларация
17/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Захари   Грозданов  Община Невестино  спец. ГРАО    Декларация
18/02.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Мариана   Георгиева  Община Невестино   старши   счетоводител   Декларация
19/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Илия Манчев   Община Невестино  спец. ГРАО  Декларация
23/02.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Елмира   Василева  Община Невестино  Директор ДГ   Декларация
24/03.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Десислава     Карабаджакова  Община Невестино  юрисконсулт  Декларация
25/07.05.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2   Цветанка   Манчева  Община Невестино   спец. ГРАО   Декларация
26/07.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Иво Велков   Община Невестино  н-к отдел УОСГТ  Декларация
27/08.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мариана   Шопкина  Община Невестино  тех.секретар  Декларация
30/10.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2   Ивайло   Георгиев  Община Невестино  ст.спец.ИО  Декларация
31/10.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Маргарита   Миланова  Община Невестино  спец.ГРАО  Декларация
32/13.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивета   Николова  Община Невестино  счетоводител  Декларация
35/14.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Димитринка   Димитрова  Община Невестино

 ст.експ.Земеделие

 Декларация
36/14.05.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илияна   Стойнева  Община Невестино  Гл.спец. ОСТСД  Декларация
37/24.07.2019г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мария   Томасен  Община Невестино  Гл.архитект  Декларация
 42/05.12.2019г.   Чл.35,ал.1,т.2  Георги   Стоименов  Община Невестино  Гл.спец ТУиР  Декларация
 44/02.03.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Василена   Таскова  Община Невестино  Гл.експ ЕОПР  Декларация
 46/12.03.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Вергиния   Владимирова  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 47/06.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Красимир   Георгиев  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 49/06.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2   Ицко Иванов  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 50/07.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Елизабет   Стойнева  Община Невестино  Мл.юрисконсулт  Декларация
 51/07.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Борис   Велинов  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 52/08.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Боян Котев  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 53/08.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Теменужка   Алабачка  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 54/08.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Цветанка   Митрева  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 55/09.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Маргарита   Миланова  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 56/10.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Цветанка   Манчова  Община Невестино  Кметски   наместник   Декларация
 57/13.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Захари   Грозданов  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 58/13.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илиана   Геровска  Община Невестино  Гл.спец. "ГРАО"  Декларация
 59/16.04.2020г.   Чл.35,ал.1,т.2  Василка   Тоскова  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 60/22.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илия Манчов  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 61/22.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Георги   Укалски   Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 62/22.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Райна   Петрова  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 63/28.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Боянка   Иванова  Община Невестино  Кметски   наместник  Декларация
 64/28.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Даниела   Боянска   Община Невестино  мл.експерт   местни  приходи  Декларация
 65/28.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Николай Йорданов  Община Невестино  ст.експерт   местни  приходи  Декларация
 66/29.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Даниела   Йорданова  Община Невестино  ст.експерт   финанси и ЧР  Декларация
 67/29.04.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Георги   Стоименов  Община Невестино  Главен   специалист ТУ и Р  Декларация
 68/05.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Димитринка   Димитрова   Община Невестино  ст.експерт   земеделие  Декларация
 69/05.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Илиана   Стойнева  Община Невестино  гл.специалист   ОСТСД  Декларация
 70/07.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мариана   Шопкина   Община Невестино  Тех.сътрудник и   секретар  Декларация
 71/11.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Анета   Стоянова  Община Невестино  Спец.соц.дейности   и здравеопазване  Декларация
 73/11.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивета   Николова  Община Невестино  счетоводител  Декларация
 74/11.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивайло   Георгиев   Община Невестино  гл.спецалист ИО  Декларация
 75/12.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Маряна   Георгиева  Община Невестино  старши   счетоводител  Декларация
 76/14.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Пламен   Керелски  Община Невестино  спецалист УГТ  Декларация
 77/15.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Мая   Арсова   Община Невестино  секретар на   община  Декларация
 79/15.05.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Десислава   Симеонова  Община Невестино   юрисконсулт  Декларация
 80/02.06.2020г.  Чл.35,ал.1,т.2  Ивайло   Омерски  Община   Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 81/16.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Капка   Йорданова  Община   Невестино

 мл.юрисконсулт и секретар МКБППМН

Декларация
 82/18.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Иво  Димитров  Община   Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 83/31.03.2021г.  Чл.35,ал.1,т.2  Бисер Ватгев  Община   Невестино

 Кметски наместник

Декларация
 
Декларации по чл. 12, т.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

КМЕТСКИ НАМЕСТНИК

Контакти

Go to top